ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบาขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบาขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ท่าน ดังนี้
1.นายนิรัตน์ เล็กสราวุธ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าข้าม ประธานกรรมการ
2.นายสุริยา กลิ่นบานชื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรรมการ
และ 3.นายกฤตยชญ์ ยืนชีพ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ