ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

ข้อมูลอาคารสถานที่

1 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องสมุด
2 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องสำนักงาน
3 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.2/1
4 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.2/2
5 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.2/3
6 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.2/4
7 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.4/1
8 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.4/2
9 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.4/3
10 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียน ป.4/4
11 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียนอนุบาล 2/2
12 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียนอนุบาล 2/3
13 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ห้องเรียนอนุบาล 2/4
14 อาคาร 1 อาคารสุคนธาริยาราม ้ห้องเรียนอนุบาล 2/1
15 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องคอมพิวเตอร์ 1
16 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องดนตรีสากล
17 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องอาคารกิ่งสัก
18 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องอาหาร ครัวต้นสัก 1
19 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.1/1
20 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.1/2
21 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.1/3
22 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.1/4
23 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.5/1
24 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.6/1
25 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.6/2
26 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.6/3
27 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียน ป.6/4
28 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียนอนุบาล 1/1
29 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียนอนุบาล 1/2
30 อาคาร 2 อาคารท่าข้าม ห้องเรียนอนุบาล 1/3
31 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องการงานอาชีพ
32 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องคอมพิวเตอร์ 2
33 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องดนตรีไทย
34 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องนาฏศิลป์
35 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องประชุม
36 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องพยาบาล
37 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องภาษาอังกฤษ
38 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องวิทยาศาสตร์ 1
39 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องวิทยาศาสตร์ 2
40 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องสหกรณ์
41 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องสุขศึกษา
43 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องเรียน ป.5/2
44 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องเรียนอนุบาล 1/4
45 อาคาร 3 อาคารหลวงพ่อรัศมี ห้องโสตทัศนศึกษา
46 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องคณิตศาสตร์
47 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องจริยธรรมศึกษา
48 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องประกันคุณภาพ
49 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องประชุม 2
50 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องศิลปะ
51 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องอาหาร ครัวต้นสัก 2
52 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.3/1
53 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.3/2
54 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.3/3
55 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.3/4
56 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.5/3
57 อาคาร 4 อาคารสนามชัย ห้องเรียน ป.5/4