ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
“นักเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต ในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21”
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม
3. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นการบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. นักเรียนมีทักษะในการสร้างและใช้นวัตกรรม หรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะในการดรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามระดับชั้นและมาตรฐานที่กำหนด
 2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีความ เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
เป้าประสงค์
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการพัฒนา    เจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเพียงพอ
 2. สำนักการศึกษาและโรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์
 1. สำนักการศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต
 2. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
 3. สำนักการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา